Թեմա

Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ

Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդը Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ է: 1985թ. հոկտեմբերի 6-ից նա ծառայում է որպես Առաքյալ, ճանապարհորդելով աշխարհով մեկ, Եկեղեցու անդամներին ուսուցանելով և վարելով աշխարհում Եկեղեցու ամենօրյա գործերը:

 

Նա ծնվել է 1928թ. հոկտեմբերի 8-ին, Յուտա նահանգի Սոլթ Լեյք Սիթի քաղաքում, Մելվին Ռ. և Ջերալդին Սմիթ Բալլարդների ընտանիքում: Կրթությունը ստացել է Յուտայի Համալսարանում:

Երիտասարդ տարիքում նա ծառայել է Անգլիայի միսիայում, որպես միսիայի նախագահության խորհրդական: Երկու անգամ ծառայել է որպես եպիսկոպոս:

1974թ. նա կանչվել է ծառայության որպես Կանադա Տորոնտո Միսիայի նախագահ, մինչև 1976թ. ապրիլին Յոթանասունի Առաջին Քվորում կանչվելը: Որպես Յոթանասունի անդամ նա ղեկավարել և վերապատրաստել է ղեկավարների` իրեն հանձնարարված աշխարհագրական տարածքներում: Հետագայում՝ 1980թ. փետրվարից մինչև 1985թ. հոկտեմբերը, նա ծառայել է Յոթանասունի Նախագահության անդամ, ղեկավարելով Եկեղեցու Յոթանասունի Քվորումները: Իր ծառայության մեծ մասը կենտրոնացած է եղել միսիոներական աշխատանքի վրա:

Երեց Բալլարդը նախքան որպես լիաժամկետ Եկեղեցու ղեկավար կանչվելը, ունեցել է բաժնեմասեր, ավտոմեքենաների, անշարժ գույքի և ներդրումային բիզնեսներում: Նա ծառայել է Եկեղեցու և քաղաքացիական բազմաթիվ հանձնաժողովներում և խորհուրդներում:

1951թ. օգոստոսի 28-ին նա Սոլթ Լեյք Տաճարում ամուսնացել է Բարբարա Բոուենի հետ: Նրանք ունեն երկու որդի և հինգ դուստր:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.