Նորություններ

2022 թվականի Սուրբ Զատիկի ուղերձ

Առաջին նախագահություն

© 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

«Նա հարություն առավ» խոսքերը առաջին Զատիկին հրեշտակի թողած ուղերձն էր։ Երկրպագության և երախտագիտության ոգով մենք բերում ենք մեր վկայությունը, որ Հիսուս Քրիստոսն իսկապես հարություն է առել։

Հայր Աստվածը մեզ տվել է աստվածային ծնունդ, անզուգական կյանք և Իր Սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի անսահման քավող զոհաբերությունը:

Հոր զորությամբ Հիսուսը կրկին վեր ելավ և հաղթանակ հռչակեց մահվան նկատմամբ: Նա մեր հարություն առած Փրկիչն է, մեր Օրինակն ու մեր Քավիչն է: Նա է աշխարհի լույսը, կյանքը և հույսը։ Նրա ուղին այն արահետն է, որը տանում է դեպի երջանկություն այս կյանքում և հավերժական կյանք գալիք աշխարհում։

Թող Զատկի օրվա փառահեղ նշանակությունը հրապուրի բոլորին հետևել Հիսուս Քրիստոսին և սիրել միմյանց այնպես, ինչպես Նա ուսուցանել է խոսքով և գործով:

Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն

Նախագահ Դալլին Հ․ Օուքս

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.