Նորություններ

Նվիրագործվել է Փրայայի տաճարը (Քաբո Վերդե)

Եվրոպայի Վերջին Օրերի Սրբերը ավելի քան 900 տոննա սնունդ են նվիրաբերում Ուկրաինային

«Ուսուցանել Փրկչի ձևով» հեռարձակում երեց Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆի հետ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Տասներկու Առաքյալների Քվորումից երեց Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆը 2022 թ․ հունիսի 12 -ին՝ կիրակի օրը, ելույթ կունենա «Ուսուցանել Փրկչի ձևով» հատուկ հեռարձակման ժամանակ։

Երիտասարդ չափահասների hամաշխարհային հոգևոր հավաք նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի և քույր Վենդի Վ․ Նելսոնի հետ

Նախաձեռնությունն Եվրոպայի աշխարհիկ սպասավորներին ուսուցանում է, թե ինչպես օգնել ուրիշներին ճգնաժամի ժամանակ

Սրբեր, հատոր 3-ը պատմում է Վերջին օրերի սրբերի պատմություններն ամբողջ աշխարհում

Սրբեր. Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու պատմությունը վերջին օրերում գրքի ամենասպասված երրորդ հատորը լույս է տեսել այսօր 14 լեզուներով՝ հասնելով համաշխարհային լսարանին: Այս նոր գիրքը՝ Համարձակ, ազնվաբարո և անկախ, պատմում է Վերջին օրերի սրբերի պատմությունը 1893-1955 թվականներին, այդ թվում՝ եվրոպական հողի վրա առաջին տաճարի կառուցման և...

2022 թվականի Սուրբ Զատիկի ուղերձ

Նախագահ Նելսոնը հայտարարում է 17 նոր տաճարների մասին

Կանչվել են Սփոփող միության և Երեխաների միության նոր գերագույն նախագահություններ

2022 թվականի ապրիլ ամսվա Գերագույն համաժողով