Թեմա

Քահանայություն

Աստծո զորությունն ու իշխանությունը տրվել է մարդուն երկրի վրա: Արժանի Վերջին Օրերի Սուրբ տղամարդիկ կարգվում են քահանայությանը ձեռնադրումով, որից հետո կարող են ասել, որ քահանայություն են «կրում»: Քահանայությունը բաժանված է երկու մասի կամ կարգի — Ահարոնյան Քահանայություն և Մելքիսեդեկյան Քահանայություն: Տես նաև` Իշխանություն

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.