Նորություններ

Տիրոջ Աշխատանքը առաջ է գնում 

Եկեղեցին տրամադրում է լրացուցիչ միսիոներական վիճակագրություն

 Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին ապրիլի 5-ին, շաբաթ օրը, գերագույն համաժողովի ցերեկային նիստին հրապարակեց 2013թ. վիճակագրական հաշվետվությունը, որը պարունակում է միսիոներների վերաբերյալ թվային տվյալները: Քանի որ լրատվամիջոցները  խնդրել են իրենց տրամադրել միսիոներների մասին վիճակագրական տվյալները 2013թ. հաջորդող ժամանակահատվածը ներառյալ, Եկեղեցին թողարկել է հետևյալ թարմացումը.

  • Ծառայող միսիոներների ընդհանուր թիվը.  85,039 (մարտի 31-ի դրությամբ)
  • Իրենց կանչը ստացած անձանց թիվը.  14,375 (մարտի 31-ի դրությամբ)
  • Այն անձանց թիվը, ովքեր աշխատում են իրենց ցցի նախագահի կամ գտնվում են եպիսկոպոսի հետ կամ գործընթացի որև փուլում:  6,306 (մարտի 31-ի դրությամբ)
  • Քույրերի և Երեցների թիվը (կամ տոկոսը).  64% Երեցներ, 28% Քույրեր, 8% Ավագ

Տես նաև. Coverage and News Media Resources from the 184th Annual General Conference (184-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի հրապարակման և լրատվամիջոցների ռեսուրսներ)

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.