Նորություններ

Կիրակի առավոտյան նիստը կներառի համաշխարհային
հանդիսավոր հավաք Օվսաննա բացականչումով

     Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը 2020 թ. ապրիլի

4-ի շաբաթ առավոտյան նիստին հայտարարեց, որ գերագույն համաժողովի կիրակի առավոտյան
նիստի մի մասը կդառնա համաշխարհային հանդիսավոր հավաք, որտեղ նա կառաջնորդի Սրբերին
Օվսաննա բացականչումով։
Նախագահ Նելսոնը նշել է.
«Մենք աղոթում ենք որ այս համաժաղովը լինի հիշարժան և անմոռանալի այն ուղերձների շնորհիվ
որոնք դուք կլսեք, այն հատուկ հայտարարությունների շնորհիվ, որոնք կարվեն և փորձառությունների
շնորհիվ, որոնց դուք կհրավիրվեք մասնակցելու... Մենք աղոթում ենք, որ այն ձեզ համար լինի
կարևոր հոգևոր իրադարձություն, երբ ամբողջ աշխարհով մենք միաձայն արտահայտենք մեր խորը
երախտագիտությունը Հայր Աստծուն և Նրա սիրելի Որդուն՝ փառաբանելով Նրանց այսպիսի
յուրահատուկ ձևով»։
«Սրա և բոլոր գերագույն համաժողովների նպատակն է՝ օգնել մեզ Լսել Նրան,- ասաց Նախագահ Նելսոնը:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.